Praca z lud?mi i edukacja, by?y naszym g?ównym celem od pocz?tku istnienia. Pod nazw? 8hbooks zaczynali?my od warsztatów. Z czasem, po kilku edycjach, pozytywnych recenzjach uczestników i obserwatorów, lecz przede wszystkim dzi?ki zebranym do?wiadczeniom odeszli?my od ich pierwotnej formu?y na rzecz wi?kszego zró?nicowania. Obecnie nie ma standardowych warsztatów. Uda?o nam si? jednak wypracowa? optymalne struktury, które mog? ulega? modyfikacjom w zale?no?ci od liczebno?ci czy zaawansowania grupy. Ka?dorazowo warsztaty ko?cz? si? produkcj? makiety. Dotychczas prowadzili?my:
  • szybkie, dwudniowe warsztaty dla du?ej grupy uczestników, ukierunkowane na prac? z materia?ami wizualnymi z drugiej r?ki (wycinkami, wydrukami) i prac? analogow?, w których nacisk po?o?ony by? na tworzenie wizualnej narracji;
  • kilkudniowe warsztaty zogniskowane wokó? konkretnego tematu/problemu, podczas których uczestnicy tworz? materia? fotograficzny do przygotowanego wcze?niej formatu publikacji;
  • rozbudowane warsztaty w formie konsultacji roz?o?one na kilka zjazdów z przerwami pomi?dzy, w trakcie których byli?my do dyspozycji uczestników zarówno na ?ywo, jak i drog? internetow?. Ograniczona liczba uczestników pozwoli?a skupi? si? na pracy z du?ymi, autorskimi projektami fotograficznymi.
Dopasowuj?c si? do warunków oraz potrzeb danej grupy, tworzymy program warsztatów.
W porozumieniu z Pa?stwem decydujemy, na jakie elementy chcemy k?a?? nacisk i jak dok?adnie ma wygl?da? to, co powstaje z naszej wspó?pracy. Szyjemy na miar?, ró?nicujemy, sprawdzamy, nie boimy si? nowych rozwi?za?. Tworzymy form? adekwatn? do tre?ci. Nasza metoda polega na ??czeniu pracy koncepcyjnej z praktyk?.

2

Mamy za sob? wspó?prac? z wieloma miejscami i instytucjami, takimi jak: Fotofestiwal
w ?odzi, ZPAF, PWSFTviT, Akademia Fotografii w Krakowie, Galeria Arsena? w Poznaniu, Lens Escuela des Artes Visuales, TIFF we Wroc?awiu, OPT we Wroc?awiu, Galeria Pauza w Krakowie, Super Salon, Targi Wiedzy Graficznej, Szara Ceg?a
i inne.W?ród uczestników naszych warsztatów znalaz?a si? ju? ca?a rzesza uznanych m?odych fotografów wygrywaj?cych presti?owe konkursy. Nasze ksi??ki by?y nominowane do Fotograficznej Publikacji Roku,
a tak?e znajduj? si? w mi?dzynarodowych kolekcjach. Jeste?my pasjonatami i pionierami nieformalnej edukacji dotycz?cej fotograficznych publikacji w Polsce.