“Sztuka nie może
dziś dalej być sztuką,
jeśli nie wstąpi w serce
naszej obecnej kultury
i nie będzie transformować
jej od wewnątrz.”
Joseph Beuys
Paper Beats Rock jest fundacją i projektem DIY poświęconym edukacji wizualnej. Jesteśmy zafascynowani kulturą zinów, fotoksiążek i wszystkimi ludzmi, którzy za nią stoją. Naszym głównym celem jest zbieranie, agregowanie, wspieranie i promocja prac artystów z południowo-wschodniej Europy. Mamy marzenie stworzenia obszernej biblioteki publikacji fotograficznych. Mamy także na koncie liczne działania edukacyjne, dla różnych grup, oparte na idei storytellingu, czytania obrazów, narracji, oprawy książek, edycji obrazów i wszystkich rzeczy związanych z fotoksiążką. Paper Beats Rock jest także wydawnictwem – udało nam się opublikować kilka książek utalentowanych młodych artystów. Prywatnie jesteśmy fotografami, projektantami i edukatorami. Jesteśmy organizacją pozarządową formalnie zarejestrowaną w Polsce.
Pobierz statut fundacji
Paper Beats Rock to przestrzeń krytycznego, a zarazem wrażliwego namysłu nad obrazami. Główną misją Paper Beats Rock są badania wizualne w zakresie szeroko pojętej fotografii, płynnego znaczenia obrazów w zmiennym kontekście a przede wszystkim w procesie edycji, sekwencjonowania i narracji. Interesują nas obrazy w działaniu: poddane działaniom i działające. Obrazy w relacji do doświadczeń indywidualnych i zbiorowych, obrazy, które działają poprzez i na indywidua i zbiorowości. Wierzymy w ich polityczny i jednostkowy potencjał.
Wierzymy w potencjał self-publishingu i narracji, która może stać się świadomą strategią omijania kapitału, przeciwstawiania się kulturze utowarowienia. Self-publishing w tej formie występuje przeciw wartościom tradycyjnie pojmowanej sztuki, stawia na powtarzalność, wszędobylskość, egalitarność. Nakładem uderza w art-establishment.
Zajmujemy się  edukacją wizualną. Tworzymy programy warsztatów z zakresu self-publishingu, od edycji do projektowania, dla amatorów i profesjonalistów. Naszym celem jest poszukiwanie atrakcyjnych i innowacyjnych metod alfabetyzacji obrazowej dlatego stawiamy na horyzontalny przepływ wiedzy w obu kierunkach. Wierzymy w pracę zbiorową i w to, że zespół to więcej niż tylko zbiór elementów, dlatego prócz pracy w duecie współpracujemy z kolektywami i organizacjami, które podzielają naszą wizję. Swoje cele realizujemy poprzez życie, wspólne myślenie, tworzenie koncepcji i realizację wystaw, organizację spotkań i ciekawych, publicznych i prywatnych rozmów, organizację przestrzeni do spotkań (zobacz nasze wydarzenia), wydawanie książek, prowadzenie warsztatów i publikowanie.
Historia
PBR powstało w 2013 roku z inicjatywy Janka Rogalo jako seria warsztatów pod nazwą 8h books, a później Papier Bije Kamień. Przez trzy lata działalności powstawał niezwykle płodny kolektyw tworzony przez utalentowane indywidualności: fotografów/ki i projektantki odpowiedzialne m.in za wydanie 3 książek i nominację do Fotograficznej Publikacji Roku. Nasze drogi rozeszły się w 2015 roku. Fundacja PBR powstała w 2016 r. i od tego czasu działa zgodnie z ideą lokalności, organicznego, powolnego rozwoju i pracy zbiorowej.

Z Fresh From Poland, Viktorem Kopaszem i Tomoyą Imamurą podczas Paperlust Photobook Fest 2019 / With Fresh From Poland, Viktor Kopasz and Tomoya Imamura during Paperlust Photobook Fest 2019

Paper Beats Rock is a foundation and a DIY project dedicated to visual education. We are fascinated by zine culture, photobooks and all the people behind it. Our main goal is to gather, support, promote and aggregate works of artists from southeastern Europe. It’s our dream to create a comprehensive library of photographic publications. We have conducted numerous educational activities for various groups, constructed around the idea of storytelling, reading images, book binding, image editing and all things ‚photobooky’. Paper Beats Rock is also a publishing house – we were lucky enough to publish a few books of gifted young artists. Privately we are photographers, designers, and educators. We are a NGO formally registered in Poland.
Paper Beats Rock is a space for critical and sensitive reflection over the images. Our mission is focused on the visual investigation of photography in the wide sense of the medium, the liquid significance of images depending on the given context, and, above all in the process of editing, sequencing and narrative We are interested in images in action: subject to actions and acting. Images in relation to individual and collective experiences, images that work through and on the individual and the community. We believe in their political and individual potential.
We believe in the power of self-publishing and narrative, which can become a conscious strategy of avoiding the capital, opposing the culture of commodification. Self-publishing in this form stands against the values of traditionally understood art, it puts on repetitiveness, ubiquity, and egalitarianism. The edition is able to fight the art-establishment.
We are visual educators. We create programs for self-publishing workshops, from editing to design, for amateurs and professionals. Our goal is to search for attractive and innovative methods of image literacy, which is why we focus on the horizontal flow of knowledge in both directions.
We believe in collective work and in the fact that our collective is more than just a sum of their parts, so apart from working in a duet, we cooperate with collectives and organizations that share our vision. We realize our goals through life, common thinking, creating concepts and producing exhibitions, organizing meetings and interesting, public and private conversations, organizing meeting space (see our event section), publishing books, conducting workshops and publishing critical texts.